Yangınla mücadelede, yangın büyümeden müdahale edilmesi hayati önem taşır. Yangın esnasında sulu söndürme sistemleri çalışır olmalı ve yeterli su beslemesini sağlamalıdır. Bu sebeple  25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince Yangın Tesisatı, Hortumlar, Motopomplar ve Boru Tesisatları periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

 

Yangın tesisat kontrolleri projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te ve ilgili uluslararası standartlarda belirtilen asgari şartları sağlamalıdır.
Binalarda kullanılan sulu sistemleri;
-Motopomplar (Yangın pompala istasyonu)
-Sprinkler (Otomatik yağmurlama sistemi) 
-Yangın dolapları, 
-Hidrantlar 
-Yangın Su Deposu

Sprinkler insani müdahale gerektirmezken, yangın dolabı ve hidrantlar insani müdahale ile yangının söndürülmesine yardımcı olur.

Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir: 

 

Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, 

(Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda, 

(Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Alanlarının toplamı 600 m2 ’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda, 5290 

Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde, 

(Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Toplam alanı 2000 m2 ’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde, 

Toplam alanı 1000 m2 ’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda. 

 

 

 

Aşağıda belirtilen yerlerde yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı kurulması mecburidir:

Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2 ’den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir.